گالری

تاسیسات زیرساخت
Odoo - Sample 2 for three columns
احداث ساختمان و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی موتورخانه، پست برق و منبع آب بتنی بخش قلب و آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود

شاهرود

Odoo - Sample 3 for three columns
احداث موتورخانه و پست برق سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان


کرمان