خدمات و تخصص ها

خدمات پس از ساخت
خدمات ما در این حوزه شامل موارد زیر است:

  • تعمیرات و نگهداری (بهینه سازی هزینه ها و مصرف انرژی در دوران بهره برداری)
  • خدمات ایمن سازی
  • به هنگام سازی سیستم ها، تاسیسات و تجهیزات با استفاده از فناوریهای نوین جهانی
  • بررسی و کنترل وضعیت ساختمانها