در باره ما

اهداف سالانه
اهداف امسال پویاست، با توجه به اینکه شرایط جهان هر روز اتفاقات پیش بینی نشده ای را رقم میزند بعنوان یک سازمان یادگیرنده، ضمن اینکه در راستای اهداف سه ساله گام برمیداریم هرماه اهداف کوتاه مدت تعریف میکنیم.

هدف شش ماه اول سال: فراهم نمودن زیر ساخت آنلاین یکپارچه برای مانیتورینگ و بهینه سازی فرایندها از طریق استقرار سامانه سابر و مدیریت جلسات، ارجاع فعالیتهای اجرایی شرکت بصورت اسکوپهای مشخص مسئولیتی
هدف شش ماه دوم: فراهم نمودن زیرساختهای لازم نرم افزاری و سخت افزاری  برای دور کاری نیروهای ستادی و ثبت و تحلیل و بکارگیری نتایج

اهداف سه ساله:
  1. گرفتن پروژه های برون مرزی
  2. عضویت در سندیکای شرکتهای ساختمانی 
  3. عضویت در انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی 
  4. حرکت به سمت تعریف پروژه های مرتبط با حوزه فعالیتها و تجارب شرکت 
  5. حضور در پروژه های ppp
  6. طراحی روشهای بهینه سازی فرایندها در بازه های شش ماهه 
  7. عضویت در انجمن شرکت های بیمارستان ساز ایران
  8. اجرای پروژه هایی در قالب مسئولیت اجتماعی