خدمات و تخصص ها

خدمات پیش از ساخت
خدمات ما در این حوزه شامل موارد زیر است:

  • مطالعات اولیه و امکان سنجی
  • مدیریت و برنامه ریزی
  • طراحی و محاسبات
  • طراحی داخلی و دکوراسیون
  • خدمات فنی و مهندسی
  • خدمات مهندسی ارزش
  • خدمات ارزیابی و مدیریت ریسک