خدمات و تخصص ها

ارتقا کمی و کیفی ساختمان ها
خدمات ما در این حوزه شامل موارد زیر است:

  • ارزیابی و بازرسی وضعيت موجود
  • طراحی و برآورد اولیه براساس نیاز کارفرما
  • اولويت بندی اقدامات
  • پیشنهاد سیستم های مدرن تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بر اساس کاربری ساختمان
  • طرح برنامه بهینه، عملیاتی و در کوتاه ترین زمان ممکن برای اتمام پروژه
  • کنترل و ارزیابی پروژه