اولین گردهمایی شرکت های طراح و بیمارستان ساز ایران 12 اردیبهشت 1398


اولین گردهمائی شرکتهای طراح و بیمارستان سازایران روز پنج شنبه 12 اردیبهشت ماه در هتل بزرگ ارم برگزار گردید. در این گرد همائی راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات فنی و مهندسی شرکتهای عضو و همچنین راهکارهای توسعة همکاریهای فی مابین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


انتشار پیش نویس دستورالعمل مقابله با شيوع بيماري كرونا در كارگاه هاي پروژه هاي عمراني