آشنایی با فرآیندها

فرایند چیست؟

تعریف: مجموعه ای از فعالیت های منطقی، به هم پیوسته و ساختار یافته که یک یا چند ورودی دارند (فعالیت) و با پردازش و تغییرات، دستاورد یا خروجی مشخص و ارزشمندی برای مشتری فرایند ایجاد می کند. 


اجزای فرآیند:

  • ,ورودی

  • خروجی

  • فعالیت ها

  • رویداد ها

  • نقاط تصمیم گیری

خروجی هر فرایند می تواند به عنوان ورودی فرایند دیگر مورد استفاده قرار گیرد


نگاه فرایندی یا فرایندگرایی:

تعریف: توجه به چگونگی و مسیر انجام کار و شفافیت نقش هر یک از واحد های سازمان در هر مرحله از کار

- شفافیت فعالیت ها

- سهولت پیاده سازی و کنترل عملکرد

- شناخت موانع و مشکلات

- خلق ارزش ها و راهکارها

- افزایش بهره وری و ارزش آفرینی در سازمان


معماری فرایند:

انواع فرآیند ها در سازمان: فرایندهای اصلی، فرایندهای پشتیبانی و فرایندهای مدیریتی. 

فرایندهای اصلی سازمان برای مشتری ارزش آفرینی می کنند و در ارتباط مستقیم با کسب و کار سازمان هستند و ترکیب آن با دو فرایند دیگر که در ارتباط غیر مستقیم با کسب و کار سازمان هستند، معماری فرایند سازمانی را شکل می دهند.


مدیریت فرایند: 

مدیریت فرایند در نهایت به بهبود فرایند منجر شده و شامل چند مرحله می باشد:

- مدل سازی فرایندها: نمای کلی و ارتباطات را مشخص می کند.

- اجرا: انجام اجزای یک فرایند که معمولا فعالیت های تشکیل دهنده آن می باشد.

- کنترل: اطمینان از این که فرایند در مسیر مشخص و تعریف شدۀ خود حرکت می کند. 

- ارزیابی: اطمینان از میزان ارزشمندی که خروجی برای مشتری ایجاد می کند. 

- بهینه سازی: تغییر شاخص و ارتباطات براساس ارزش نهایی مشتری یا همان نیازها. 


برای کسب مطلوب ترین ساز و کار در پیاده سازی و بکارگیری از فرایندها، می بایست پروژه ها براساس فرایند تعریف شده اجرا شوند و وضعیت فرایند در طی آن تحلیل گردد و در صورت لزوم از حالتی به حالت دیگر تغییر نماید.
فرایندها با ترکیب وظیفه های مجزا و ایجاد یک واحد کل از طریق ارتباط ساختاری بین آنها به ایجاد ارزش مطلوب که هدف نهائی هر سازمان می باشد کمک فراوانی می کنند. از نتایج این اقدام یعنی می توان به جلوگیری از اتلاف منابع و ناکارآمدی، کاهش بی نظمی و اقدام های سلیقه ای و افزایش قدرت کنترل در سازمان ها اشاره نمود.

مدیریت کارآمد و خطا در مدیریت
مهندس مسرور وثوقی