مدیریت کارآمد و خطا در مدیریت
مهندس مسرور وثوقی
اصول اولیه برای مدیریت کارآمد
اصولی هستند که رعایت و توجه به آنها مدیریت را پویا و کارآمد می سازد:

انضباط فکری
انضباط عملکرد
داشتن هدف مشخص
 پرهیز از ایده های حبابی و تقویت ایده های پرورانده شده
راه و روش مشخص و پرهیز از ابداع روشهای متواتر و موردی
پرهیز از توجه به توصیه ها و برنامه های غیر تخصص (توجه به تئوری های اثبات یا آزمون نشده)

مسیر موفقیت در مدیریت
تحقیق و توسعه
ایده
بررسی اولیه
بررسی و آنالیز
تعیین هدف و برنامه ریزی
موفقیت

ایده های مخرب
ایده هایی هستند که پیروی یا اقدام و فعالیت بر روی آنها منجر به هیچ نتیجه ای نمی گردد و وقت و انرژی سازمان را تلف می نمایند و باعث ایجاد یاس و ناامیدی در سازمان می گردند. توجه به ایده های مخرب دروازه بروز خطر در سازمان است. 

ایده های مخرب بر اساس:
 
رویت های احساسی و شنیده های واهی
تقالید
تئوری های بی پایه و اساس

ایده های سازنده
ایده هایی هستند که ارزش بررسی و تحقیق و اقدام دارند و سازمان را ارتقا می دهند.
 
ایده های سازنده بر پایه:

ایده های امتحان شده
واقعیات
نوآوری
پیشنهادات و مشورت

بررسی های مخرب
نوع بررسی گزارش هایی هستند که منجر به نتیجه گیری های نادرست از گزارش ها می گردند و ضمن بدست نیامدن نکات اصلاحی در سازمان منجر به تخریب های بیشتر حاصل از نتیجه گیری می گردند.

بررسی های مخرب که موجب بروز خطا در سازمان می گردند:

نتیجه گیری خلق الساعه
خودمحوری و انطباق ناپذیری
انطباق دادن با برخی واقعیات
حذف بخش هایی از بررسی ها و حیطه شممول آنها

Analytic Hierarchy Process by Rastin Seysan