درباره ما

گواهینامه ها، عضویت ها و دوره های آموزشی
Odoo - Sample 2 for three columns
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه کشور

Odoo - Sample 3 for three columns
گواهینامه عضویت سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

Odoo - Sample 1 for three columns
گواهی عضویت انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران
Odoo - Sample 2 for three columns
گواهی عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
Odoo - Sample 1 for three columns
گوای عضویت در انجمن مهندسی زلزله ایران
Odoo - Sample 2 for three columns
گواهی عضویت انجمن بتن ایران
Odoo - Sample 2 for three columns
گواهی عضویت انجمن مدیریت پروژه ایران
Odoo - Sample 1 for three columns
گواهی عضویت انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
Odoo - Sample 2 for three columns
گواهی عضویت انجمن مهندسی ارزش ایران
Odoo - Sample 1 for three columns
گواهینامه عضویت انجمن شرکت های بیمارستان ساز ایران
Odoo - Sample 2 for three columns
گواهی عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا 
Odoo - Sample 3 for three columns
گواهی عضویت انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران