درباره ما

تقدیرنامه ها و تشویق نامه ها
Odoo - Sample 2 for three columns
تقدیرنامه از مدیریت دفترفنی دانشگاه علوم پزشکی یزد


بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی شهید رهنمون ۱۳۹۴-۱۳۹۹


Odoo - Sample 3 for three columns
تقدیرنامه از مدیریت دفترفنی دانشگاه علوم پزشکی یزد


بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی شهید رهنمون ۱۳۹۴-۱۳۹۹


Odoo - Sample 1 for three columns
تقدیرنامه از مدیریت دفترفنی دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشکده بهداشت یزد ۱۳۸۹-۱۳۹۳
Odoo - Sample 1 for three columns
تقدیرنامه از مشاور وزیر و سرپرست سازمان اورژانس کشور

مرکز فوریت های پزشکی ۱۳۸۸-۱۳۹۳
Odoo - Sample 1 for three columns
رضایت نامه از مهندسین مشاور فردافن پارس

مرکز فوریت های پزشکی ۱۳۸۸-۱۳۹۳
 
Odoo - Sample 1 for three columns
رضایت نامه از مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری سازمان

پزشکی قانونی ساوجبلاغ ۱۳۹۱-۱۳۹۳

Odoo - Sample 2 for three columns
تقدیرنامه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمارستان زنان آرش ۱۳۸۸-۱۳۹۰
Odoo - Sample 3 for three columns
تقدیرنامه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمارستان زنان آرش ۱۳۸۸-۱۳۹۰

Odoo - Sample 1 for three columns
تقدیرنامه از مدیریت دفترفنی دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشکده بهداشت یزد ۱۳۸۹-۱۳۹۳
Odoo - Sample 2 for three columns
تقدیرنامه از معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

دانشکده بهداشت یزد ۱۳۸۹-۱۳۹۳


Odoo - Sample 3 for three columns
رضایت نامه از مهندسین مشاور فردافن پارس

مرکز فوریت های پزشکی ۱۳۸۸-۱۳۹۳

Odoo - Sample 1 for three columns
تقدیرنامه از بنیاد خیریه پژوهش های علوم و هنر محمدعلی فرشچیان

بیمارستان روانپزشکی فرشچیان ۱۳۸۵-۱۳۸۶
Odoo - Sample 2 for three columns
تقدیرنامه از مدیر مرکز آموزشی و درمانی فرشچیان

بیمارستان روانپزشکی فرشچیان ۱۳۸۵-۱۳۸۶
Odoo - Sample 3 for three columns
رضایت نامه از مهندسین مشاور فردافن پارس

بیمارستان روانپزشکی فرشچیان ۱۳۸۵-۱۳۸۶


Odoo - Sample 1 for three columns
تقدیرنامه از سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران 

مجموعه بیمارستانی امام حسن مجتبی ۱۳۸۴-۱۳۹۲
Odoo - Sample 2 for three columns
رضایت نامه از سرپرست مدیریت فنی و نطارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مجموعه بیمارستانی امام حسن مجتبی ۱۳۸۴-۱۳۹۲
Odoo - Sample 3 for three columns
رضایت نامه از سرپرست مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه علوم پزشکی البرز
مجموعه بیمارستانی امام حسن مجتبی ۱۳۸۴-۱۳۹۲

Odoo - Sample 1 for three columns
رضایت نامه از مهندسین مشاور نوی
مجموعه بیمارستانی امام حسن مجتبی ۱۳۸۴-۱۳۹۲